www.flexys.hu

A Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft. weboldal üzemeltetésére vonatkozó

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft. (Továbbiakban Flexys Kft.) által üzemeltetett www.flexys.hu és www.flexys.hu/new (továbbiakban honlap) és összes aloldalán alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a honlapon keresztül érkező, és az ott felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

Törvényi háttér:

A vonatkozó adatvédelmi információs anyag rendelkezéseinek kialakításakor különösen ügyeltünk az Európai Parlament 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” másnéven „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire.
Flexys Kft. hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre jelen dokumentum hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Flexys Kft. semmilyen felelősséget nem vállalnak.
adatkezelő alatt értjük az adatkezeléssel kapcsolatba hozható célok és az ehhez szorosan kötött kezelési módszertanok és eszközök meghatározóját. Adatkezelés alatt minden olyan tevékenységet értünk, ami a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése alatt értendő.
Jelen tájékoztatóban adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül a Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 15. cégjegyzékszáma: 01 09 464081, adószáma: 12082159-2-41).
A honlapon található tartalmak előállítása, üzemeltetése mind üzemeltetői jogkörrel rendelkező jogi személyiség a Flexys Kft. feladata.
A felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételei szerint a Flexys Kft. felé adatkezelői vonatkozásában gyakorolhatja a GDPR rendelkezésben lefektetett jogait.

Az adatkezelés tárgya:

Az adatkezelés tárgyát, tényét a Flexys Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a http://www.flexys.hu/new/adatkezeles linken keresztül.
Személyes adat alatt minden olyan információt értünk, amely alapján egy természetes személy direkt, vagy indirekt módon beazonosíthatóvá válik.
Adattároláshoz köthető szolgáltatás(ok) alatt az adatkezelő által üzemeltetett valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatásokat értjük melyek közvetlen linken keresztül elérhetők a Honlapon.
Felhasználó az a természetes személy, aki a Flexys Kft. honlapján található szolgáltatásokat igénybe veszi, szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
Külső szolgáltató alatt értjük a Flexys kft. által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon megjelenített szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan közvetlenül vagy közvetett módon igénybe vett harmadik félként megjelölt szolgáltató partnereket. Ezen partnerek szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbítását kérhetik, vagy küldhetik meg az adatkezelő részére. Külső szolgáltatónak minősülnek azon szolgáltatók is, melyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a honlap szolgáltatásaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A kezelt Személyes adatok köre:

A felhasználó a Flexys Kft. honlapját meglátogatja, azal tudomásul veszi, hogy adatkezelőént a Flexys Kft. automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.
Felhasználó döntése alapján a Flexys kft. honlapján kialakított szolgáltatások igénybevételével az alábbi adatokat kezeli: név, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
Szolgáltatások alatt mindenkor a honlapon megtalálható webformok, ajánlatkérő felületek, hírlevélre és edm kampányok lefuttatására létrehozott email címek gyűjtésére alkalmas feliratkozó felületeket értjük. Amennyiben a Felhasználó a honlapon található hírlevél feliratkozás vagy ajánlatkérő formot használva adatot ad meg Flexys kft. számára, úgy Flexys Kft. a tőle elvárható legnagyobb gondossággal a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
A Flexys Kft. honlapján megjelenő tartalmak esetén a tartalmat előállító személyről, vagy a tartalomban megjelent forrásanyagokban fellelhető személyeket nyilvánosságra hozhatja akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az adatkezelő által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, illetve olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához. Flexys Kft. honlapján törekszik arra, hogy a fent nevezett témában megnyilvánuló személyekkel a megjelenés előtt egyeztessen a megjelent tartalomról és a megjeleníthető személyes adatok köréről. Ennek hiányában a tartalomban megjelent személyes adatokat a tartalomban megjelentetett személy azonnali hatállyal töröltetheti az adatkezelővel.
Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató az adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlap bármelyik részén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Cookiek kezelése:

Flexys Kft. kényelmi szolgáltatásként a honlapot látogató felhasználó számítógépére minimális adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elérése, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve bármelyik böngészőjében beállíthatja a cookie-k tiltását. A cookie-k tiltásával felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlapra való belépéskor, illetve a honlapról történő kilépéskor automatikusan naplózza.
Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja a felhasználó által igénybevett szolgáltatások, kényelmi funkciók igénybevétele, illetve egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése. A rögzített adatokból statisztikák, elemzések készítése, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések lebonyolítása (pl. hírlevél, eDM, stb.). Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Flexys Kft. a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, ettől eltérő célokra a megadott személyes adatokat nem használják fel.
Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő a felhasználó által a honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Flexys Kft. jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Adatkezelés:

Flexys Kft. jelen tájékoztatóban rögzíti, hogy meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem végez. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
Az adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az adatkezelő bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A honlap életkorra vonatkozó adatokat nem gyűjt, így a 16. életévét be nem töltött személyhez köthető adatokat sem tárol a honlap egyetlen szolgáltatásában sem.

Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a szolgáltatásokban megadott egyéb adatokkal.

Az adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az adatkezelő gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Az Adatkezelések időtartama az automatikusan rögzített IP címeket esetén rögzítésüket követően legfeljebb 60 napig tárolja.
A Felhasználó által küldött e-mailek esetén az adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az adatkezelő rendszereiből törlődik.
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által a honlap elleni támadás esetén az adatkezelő jogosultak a bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtják. Törlés helyett az adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
A Felhasználó kérheti, hogy a bármelyik adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adataihoz hozzáférést biztosít oly módon, hogy Flexys Kft. belső szerveréből összegyűjtve továbbítja azt.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a flexys@flexys.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az adatkezelő megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
A Felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.
A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Külső szolgáltatók:

Az adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködnek.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.
Az adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.
Webanalitikai külső szolgáltatók oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelő webanalitikai Külső szolgáltatók céleszközeit használja fel statisztikai adatok gyűjtésére. Ezen külső szolgáltatókkal nem ál közvetlen szerződéses jogi kapcsolatban Flexys Kft.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Webanalitikai Külső szolgáltatók: Instra Corporation Pty, Ltd., Google LLC., W3 Eden, Inc.,
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amellyel Flexys Kft. semmilyen szerződéses jogviszonyban nem áll. Azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz akár a Felhasználó közreműködése nélkül hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Takayuki Miyoshi by contactform7, Icegram.com, Presseli Ltd., SiteOrigin Technologies Inc., WP SYNTEX, WPForms, LLC.
E Külső szolgáltatók felé közvetlen adattovábbítás nem végez Flexys Kft.

Adattovábbítás lehetősége:

Az adatkezelő jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehetők felelőssé.
Amennyiben az adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás, üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a flexys@flexys.hu e-mail címen.
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.